gototop
Pályázat óvodavezetői munkakörre

„Bezenye Községi Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján

pályázatot hirdet a

Bezenyei Százszorszép

óvodavezetői munkakörének ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-       határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:

-       teljes munkaidő.

A vezetői megbízás határozott időre

2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Százszorszép Óvoda 9223 Bezenye, Tanácsház utca 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-       A 2011.CXC. törvény (Nkt.) 3. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség

-       Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

-       Legalább öt év pedagógus – munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-       A Kjt. 20.§(2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet

-       Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-       Óvodában szerzett 5 éves vezetői gyakorlat

-       azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       végzettséget igazoló okiratmásolatok

-       kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,

-       szakmai önéletrajz

-       vezetői program, fejlesztési elképzelések, különös figyelemmel a gradistyei horvát nyelv és kultúra szerepét az óvodai programban.

-       a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata

-       nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

-       nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

-       nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

-       vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:

Márkus Erika polgármester, 06-96-223-074

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen 9223 Bezenye Községi Önkormányzat (9223 Szabadság u. 50.) címére történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-       Bezenye Önkormányzat hivatalos honlapja www.bezenye.hu

-       Oktatási és Kulturális Közlöny

-       www.kozigallas.hu